NY DANMARKSFÖRBINDELSE

NyDanmarksforbindelse

Fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt åtgärder vid landförbindelserna

Sverigeförhandlingen har enligt direktivet bland annat i uppdrag att ta initiativ till och föra samtal med företrädare för Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt att lämna ett förslag på hur den fortsatta hanteringen av frågan kan se ut.

I september 2016 tillsattes en dansk-svensk arbetsgrupp med representanter från det danska Transportministeriet, Sverigeförhandlingen och Trafikverket. Arbetsgruppen fick i uppgift att ta fram en gemensam prognos för Danmark och Sverige avseende gods- och persontransporter över Öresund med sikte på år 2040. Den skulle besvara hur länge nuvarande kapacitet räcker samt vilka trimningsåtgärder som kan genomföras för att nyttja befintlig kapacitet på ett så effektivt sätt som möjligt.

Utredningen presenterades sommaren 2017 och visade inte några kapacitetsproblem på varken väg- eller järnvägssidan, som inte kan lösas med kompletterande investeringar på landsidan under överskådlig tid (ca 2050). Däremot konstaterades att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör skulle korta restiderna samt öka tillgängligheten och integrationen i den norra delen av regionen. Situationen med enbart en tågförbindelse över Öresund bedömdes vara sårbar. Risken är liten, men ett längre avbrott för trafiken över Öresund skulle få stora konsekvenser, inte minst för godstrafiken.

Sverige och Danmark har enats om att göra en strategisk analys av de nyttor en eventuell fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan ge. Man kommer att titta vidare på tunnelförbindelser mellan Helsingborg och Helsingör men inte utifrån ett kapacitetsperspektiv utan utifrån andra aspekter som till exempel robusthet, en förbättrad bostadsmarknad, restidsvinster, arbetsmarknadsnyttor, miljönyttor, näringslivsnyttor, samhällsutveckling och sociala nyttor.

I den strategiska analysen ska följande ingå:
• en dansk-svensk modell för prognosarbete samt marknadsstudier om transportbranschens bedömning av framtiden,
• trafikupplägg med olika alternativa förbindelser (enbart väg eller väg och järnväg),
• finansieringsmöjligheter/modeller samt möjligheter att söka infrastrukturmedel från EU,
• samhällsekonomisk analys samt strategisk analys av vilka övriga nyttor som kan uppstå, regionalt och nationellt
• hur avgiftspolitiken påverkar mobilitet/integration,
• samhällsnytta och övriga nyttor av en ytterligare förbindelse
Analysen innehåller tunnel för två alternativ – ett för väg och ett för både väg och järnväg. Järnväg dock endast för persontransporter, ej gods.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn