STORSTADSÅTGÄRDER

Storstader

Förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Dessa tre regioner växer kraftigt, vilket bidrar till hela Sveriges tillväxt. För att denna utveckling ska kunna fortsätta på lång sikt krävs infrastruktur som ger hög tillgänglighet och fler bostäder. Det gör det möjligt för människor att flytta till och inom respektive region, vilket i sin tur möjliggör för företag och andra arbetsgivare att rekrytera.

Hur går arbetet till?

Under arbetets faktafas – från sommaren 2014 och under hela 2015 – hade Sverigeförhandlingen täta kontakter med de tre storstadsregionerna. I oktober 2015 lämnade dessa in sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Nyttoanalyserna innehöll kvantitativa och kvalitativa uppgifter om vilken nytta en infrastrukturåtgärd kan medföra för kommunen eller regionen. De nyttor som bedömdes var bostadsnytta, restidsvinster/resenärsnytta, arbetsmarknadsnytta, miljönytta, näringslivsnytta och social nytta. Nyttoanalyserna är ett viktigt underlag i förhandlingarna liksom sedvanligt planeringsunderlag, successiva kalkyler, samhällsekonomiska bedömningar med mera. Läs mer om nyttoanalyser/-beräkningar på www.sverigeforhandlingen.se/dokument

Den 8 februari 2016 inleddes förhandlingsfasen om storstadsåtgärder. Då meddelade Sverigeförhandlingen vilka objekt som man inleder förhandlingarna om och överlämnade ett första bud till berörda kommuner och regioner. I urvalsprocessen har Sverigeförhandlingen tittat på kommunernas bostadsåtaganden, kostnader, resenärsnyttor, stadsutveckling och föreslagna cykelåtgärder. Under förhandlingen kan åtgärder utgå respektive tillkomma.

Förhandlingarna handlar om vilka objekt staten kan tänka sig att medfinansiera för att få till stånd en bättre kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne. I storstadsförhandlingen går staten in som medfinansiär för de olika objekten och kommunerna/landstinget är huvudmän.

I storstadsförhandlingen ingår även Östlig förbindelse. Detta objekt skiljer sig från övriga genom att det är inskrivet i direktiven. Sverigeförhandlingen har i uppdrag att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för Östlig förbindelse. Till skillnad från övriga objekt är det här staten som är huvudman och berörda kommuner är medfinansiärer.

ÖVERENSKOMMELSER OCH AVTAL

I februari 2017 tecknades de första storstadsavtalen, vilka också var de första avtalen inom Sverigeförhandlingen. Dessa innebar en överenskommelse mellan Sverigeförhandlingen och Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne om satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder – 18 530 nya bostäder och satsningar på bland annat cykelåtgärder, spårväg och Bus Rapid Transit-linjer (BRT) för drygt 1,5 miljard kronor.
Som senast kommer förhandlingen om åtgärder i storstäderna att avslutas i december 2017. Då ska Sverigeförhandlingen slutrapportera sitt uppdrag för regeringen.

De överenskommelser som är gjorda går att finna på www.forhandling.sverigeforhandlingen.se/overenskommelser.


Stockholm: En tätare stad med ändamålsenligt trafiksystem bidrar till ytterligare utveckling

Befolkningen i Stockholmsregionen växer med drygt 35 000 personer per år och väntas nå 2,5 miljoner personer år 2022. Inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling har avtal om fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 bostäder träffats (dnr N2013/5666/TE). I ett internationellt perspektiv är Stockholms trafiksystem relativt väl fungerande och andelen resor som görs med kollektivtrafik är mycket hög. Fler åtgärder krävs dock för att minska trycket på regionens ansträngda trafiksystem och stödja den förtätning och tillväxt som både planeras och är nödvändig.

 


Göteborg: En tätare och mer tillgänglig stad gynnar näringslivets förutsättningar

En bit in på 2020-talet kommer Göteborgs kommun att passera 600 000 invånare och år 2035 kan befolkningen ha ökat med cirka 150 000 personer jämfört med i dag. Det är en ökning med nära 30 procent. Även regionen som helhet växer och utvecklingen i Västra Götalands län har en betydelse för arbetsmarknaden i västra Sverige som sträcker sig utanför länet.

 


Skåne – Malmö, Lund och Helsingborg: Utveckling genom ytterligare förtätning och förbättrade pendlingsmöjligheter

Befolkningen i Skåne län ökar med drygt 10 000 invånare varje år. Den största tillväxten sker i västra Skåne, i och kring Malmö, Lund och Helsingborg. Bostadsbrist råder i delar av regionen. I februari 2017 tecknades avtal mellan Sverigeförhandlingen och Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne – läs mer här.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn