ÖSTLIG FÖRBINDELSE

Östlig förbindelse

ÖSTLIG FÖRBINDELSE SLUTER TRAFIKLEDSRING RUNT STOCKHOLM

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för en östlig förbindelse i Stockholm. Östlig förbindelse är en trafiktunnel för väg-, buss och spårtrafik under Saltsjön. Trafiktunneln binder samman söder och norr och sluter vägringen runt Stockholm samtidigt som den förlänger tvärspårvägen från Sickla till Värtan. Östlig förbindelse sträcker sig från Södra länken vid Sickla till Norra länken strax väster om trafikplats Värtan. Länken går i berget under Saltsjön utan intrång i Nationalstadsparken.

BAKGRUND

I dag finns få förbindelser över det så kallade Saltsjö-Mälarsnittet, så som Essingeleden och Stockholms stads innerstadsbroar. Samtidigt växer Stockholms läns befolkning årligen med cirka 40 000 invånare. Redan i dag finns framkomlighetsbrister för resande inom regionen och speciellt till och från regionens östra delar. Tillgängligheten är varken tillräcklig i kollektivtrafiksystemet eller i vägtrafiksystemet, och båda systemen är redan idag delvis överbelastade.

En Östlig förbindelse ger nyttor över hela regionen. Några av de kommuner som får direkta nyttor är östra delen av Stockholm samt Nacka och Värmdö. Kommuner som får stora indirekta nyttor tillföljd av att systemet avlastas är bland annat västra delen av Stockholm, Huddinge, Botkyrka, Sollentuna och Järfälla. Östlig förbindelse avlastar Stockholms innerstad, vilket innebär att miljön, säkerheten och framkomligheten förbättras för samtliga trafikantgrupper.

PLANERINGEN AV ÖSTLIG FÖRBINDELSE

Trafikverket har arbetat fram ett förslag där Södra länken och Norra länken knyts samman genom att vägen går helt i berg under Kvarnholmen, Saltsjön samt Djurgården och Gärdet. Därmed undviks både temporära och permanenta intrång i Nationalstadsparken. Vid Sickla ansluts Östlig förbindelse mot Värmdöleden österut och västerut och vid Frihamnen respektive mot Lidingö/Hjorthagen anläggs södergående ramper. Tvärspårvägen förlängs från Sickla till Värtan och i ett eget tunnelrör. Från befintlig tvärbanestation i Sickla går tvärbanan parallellt och ansluter till Frihamnen. Anslutningen i Frihamnen möjliggör en fortsätt dragning av tvärbanan norrut till Rosten och/eller Odenplan. Inga stationer planeras mellan Sickla och Frihamnen vilket gör korta restider under Saltsjön.

På sträckan planeras tre körfält i vardera riktning mellan trafikplatserna Värtan och Värmdöleden. Två körfält är genomgående, medan ett körfält tillkommer respektive avgår vid trafikplatserna. Ett av körfälten reserveras för busstrafik i de fall kösituationer uppstår – ett så kallat dynamiskt körfält. På ramper anläggs separata busskörfält.

För att klara växlingar mellan körfält och kapacitet på sträcken från Värtan mot Roslagsvägen planeras ett tunnelrör med ett körfält för att få en direktkoppling till Frescati. Vidare behöver en mindre del av Norra länken i västgående riktning utökas med ett extra körfält. Detta är redan förberett.

Olika alternativ för en östlig förbindelse har diskuterats ända sedan slutet på 1800-talet. Senast i samband med planeringen av Dennispaketet i början av 1990-talet planerades Österleden i en sänktunnel under Saltsjön. Bygget skulle då finansieras via vägtull med betalstationer i bland annat Trafikplats Värtan. Utformningsförslaget innebar temporära intrång i Nationalstadsparken under själva bygget och planeringsarbetet hade kommit långt innan det övergavs 1997.

NULÄGE

Den 8 februari 2016 inledde Sverigeförhandlingen storstadsförhandlingar om förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne. I denna förhandling ingick även Östlig förbindelse. Förhandlingar om medfinansiering inleddes med Nacka, Värmdö, Lidingö och Stockholm. Viktigt att notera här är att staten är huvudman för Östlig förbindelse och kommunerna medfinansiärer till skillnad från övriga objekt i storstadsförhandlingen där kommuner/landstinget är huvudmän.

Parallellt med Sverigeförhandlingens arbete har Trafikverket haft i uppdrag att arbeta vidare med den sträckning som går helt i berg och inte gör intrång i Nationalstadsparken, vare sig under byggtiden eller senare.

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 som presenterades i augusti 2017 fanns Östlig förbindelse inte med. Efter negativt besked från Stockholms stad angående att gå vidare med förhandlingar bedömde Sverigeförhandlingen att förutsättningar saknades för en överenskommelse och avbröt förhandlingarna.

Sverigeförhandlingen har i sitt remissvar på Trafikverkets nationella plan framhållit att Trafikverket bör fortsätta utreda Östlig förbindelse så långt att en adekvat sträckning för riksintresset kan läggas fast. Detta för att undvika att staten fortsätter att bevaka ett riksintresse som inte längre är aktuellt eller genomförbart.

Sverigeförhandlingen föreslår i remissvaret att 300 miljoner kronor för Östlig förbindelse ska ingå i nationell plan för perioden 2018-2029 för att lägga fast en adekvat korridor för riksintresset. Detta bör ske för att kommunerna ska kunna fortsätta sin planering på ett effektivt sätt samt att förbindelsen inte ska omöjliggöras i framtiden.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn